Download Stroomschema verlof buiten schoolvakanties

Een aanvraag voor extra vakantieverlof wordt altijd afgehandeld door de directie. Een dergelijk verlof van maximaal 10 schooldagen kan alleen worden verleend als de aard van het beroep van een van beide ouders met zich meebrengt dat het gezin tijdens een vakantie niet 14 dagen aaneengesloten op vakantie zou kunnen gaan. Daarvoor is het nodig dat in de vakantie een substantieel deel van het gezinsinkomen verdiend moet worden. Te denken valt aan beroepen als strandtenthouder, campingbaas en sommige agrarische beroepen. Wie om organisatorische redenen geen vrij kan krijgen tijdens de schoolvakantie komt niet in aanmerking voor dit  extra vakantieverlof – ook niet als een verklaring van de werkgever wordt overlegd. Het verlof mag nooit verleend worden voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Daarnaast  kan alleen verlof worden verleend op grond van “overige gewichtige omstandigheden” (art. 11.g van de Leerplichtwet). In dergelijke situaties moet dan sprake zijn van noodzaak of overmacht – in ieder geval van buiten de eigen wil gelegen omstandigheden. Als er sprake is van een medische of sociale indicatie dient de verlofaanvraag vergezeld te gaan van een verklaring van bijvoorbeeld een arts of maatschappelijk werker. Vrije dagen om gebruik te kunnen maken van een voordelig weekendje weg of om de files naar de wintersport te vermijden, vallen uiteraard niet onder “gewichtige omstandigheden”. Aanvragen tot 10 (school)dagen worden door de directie afgehandeld. Gaat het om een langere periode, dan beslist de gemeente, i.c. de leerplichtambtenaar. Het is dus niet zo dat directeuren 10 dagen “te vergeven” hebben; schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen zijn zelf strafbaar!

Verder hanteren de schooldirecties de volgende richtlijnen voor het verlenen van verlof :

a.     voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

b.    voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c.     voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of
dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;

d.    bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;

e.    bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;

f.      bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. De dag waarop het verlof wordt opgenomen hoeft niet samen te vallen met de dag van het jubileum; de schooldirectie bepaalt welke termijn hiervoor wordt gehanteerd.

Op het moment dat de directeur verlof heeft verleend voor  in totaal 10 dagen per schooljaar per kind , dient een volgende verlofaanvraag te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar die hierover een besluit neemt, de directeur gehoord hebbende.

Waarschuwing.
Schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen of verzuim niet melden bij de leerplichtambtenaar overtreden daarmee de Leerplichtwet. Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een geldboete van de tweede categorie, zijnde maximaal € 2250,- of maximaal een maand hechtenis. Ook ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal € 2250,- of maximaal een maand hechtenis.