Mooie ontwikkelingen

We hebben in deze planperiode verschillende mooie ontwikkelingen in gang gezet: de intensieve samenwerking met Spring! Peuterspeelscholen Hengelo, aanzetten tot de vorming van IKC’s, eerste concrete stappen op het gebied van talentontwikkeling en mobiliteit, ontwikkelingen op het gebied van eigentijds onderwijs, pedagogisch klimaat, veelal in de implementatie van PBS of De Vreedzame School, de inzet van de Commissie 10-14 en de digitale overdracht van PO naar VO.

De professionalisering van onze medewerkers in teamverband, middels cursussen en opleidingen. De professionalisering van intern begeleiders en directeuren op het gebied van coaching en begeleiding, waarderende gespreksvorming en waarderend leiderschap. En natuurlijk ook het herijken van onze identiteit. We willen de ingezette ontwikkelingen verstevigen en borgen, aanpakken wat er beter moet en beter kan en de uitdagingen die deze tijd van ons vraagt aangaan.

Bekijk de transitie
van onze nieuwe naam

Het teken staat voor datgene dat in perfecte balans is samengevoegd en waardoor eenwording mogelijk wordt.

Algemeen

We verstevigen de basis van ons onderwijs en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling door nadrukkelijk in te zetten op instructie, differentiatie in aanbod en pedagogisch-didactisch handelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. We gaan onderzoeken hoe ons onderwijs ‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is. We zetten de ontwikkeling van de vorming van integrale kindcentra (IKC) voort; voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar in een doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en ondersteuning bieden en zoeken daarbij nauwe samenwerking met jeugdzorg. We willen de ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen door in te zetten op een betere aansluiting in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Wij blijven ons professionaliseren. Waarderend leiderschap van directies en College van Bestuur en waarderende gespreksvoering zijn daarbij noodzakelijk. Zo werken wij toe naar een cultuur van vertrouwen en veiligheid. Samenwerking, kennis en reflectie zijn daarbij kernwoorden en talentmanagement en vitaliteitsmanagement de concrete vertaalslag. Motiveren doen we vanuit het vertrouwen in onszelf, de ander en in elkaars kunnen. In onze communicatie zijn we ondersteunend. We luisteren met aandacht. We leggen de lat hoog, want we gaan uit van vooruitgang, al zal ieder van een ander startpunt vertrekken. We geven kansen, we dagen uit en we werken met ambitieuze, maar haalbare doelen.

Bekijk ons Koersplan
2019-2023 

Samen sterk in ontwikkeling

Professionele cultuur

Symbio staat voor een cultuur waarin vanuit vertrouwen en veiligheid de gezamenlijke visie gerealiseerd wordt door middel van samenwerking, kennis en zelfreflectie. Ons totale functioneren leidt naar het realiseren van de gezamenlijke koers van Symbio en naar een toename van het welbevinden van alle medewerkers. Dit komt leerkrachten, directie, leerlingen en ouders ten goede. Het leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de onderlinge relaties en daarmee tot een duurzame verandering in de stichting. Een toename van welbevinden, werkplezier, passie en motivatie is een belangrijk effect van dit gedrag. Het helpt leerkrachten om iedere dag opnieuw het beste uit kinderen en zichzelf te halen.

Brede ontwikkeling

Het belang van het kind is ons vertrekpunt bij alle keuzes die we maken. Wij maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op die wijze willen we een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen die onze scholen bezoeken. 

We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van kinderen. Leren is immers meer dan alleen kennis vergaren. Dat betekent voor ons heel concreet dat we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich op sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien. 

Het uitvoeren van deze opdracht stelt eisen aan ons onderwijs en aan onze organisatie. Het pedagogisch en didactisch handelen van onze medewerkers moet erop gericht zijn dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde. Professionalisering van onze medewerkers op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen blijft dan ook een continue aandachtspunt. 

Om deze opdracht uit te kunnen voeren is het voor ons logisch en noodzakelijk om doelgericht samen te werken met ouders en andere educatieve en culturele partners en waar nodig ook met externe zorgpartners.