• Pedagogisch beleidsplan

  Het pedagogisch beleid beschrijft wat Symbio opvang belangrijk vindt in het werken met kinderen en waarom we dat vinden. Ouders spelen voor ons hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol.
  Daarnaast geeft dit beleid richting aan de pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen en beschrijft het hoe wij extra aandacht besteden aan kinderen met een (taal)achterstand. Deze werkwijze is op al onze locaties doorgevoerd.

  Pedagogisch beleidsplan

 • Pedagogische kwaliteit

  De pedagogische kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zetten ons in om deze kwaliteit te versterken en te verbeteren. De pedagogisch beleidsmedewerker en coach ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering en begeleidt de pedagogisch medewerkers hierin.
  Dit plan is ter inzage op de locatie aanwezig.

 • Wennen

  Voor kinderen is de eerste stap naar de peuterspeelschool vaak de eerste stap buiten de vertrouwde omgeving van ouders en familie. In het protocol wennen leest u hoe wij uw kind helpen om te wennen aan de peuterspeelschool en hoe wij u als ouder daar ook mee kunnen helpen.

 • Naar school

  Symbio opvang werkt samen met de primair onderwijsorganisaties Stichting Brigantijn en Stichting Symbio onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van de peuterspeelschool naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt voor uw peuter. Daarom werken wij met een overdrachtsformulier, waarop de ontwikkelingsgegevens van uw peuter worden bijgehouden. Nadat wij met u overlegd hebben, verzamelen de pedagogisch medewerkers alle gegevens omtrent de ontwikkeling van uw peuter en informeren wij de basisschool hierover. Zo ontstaat voor uw peuter een goede aansluiting tussen peuterspeelschool en school.

  Hier vind je een link naar de digitale schoolkeuzegids.

 • Oudercommissie

  Wij vinden het belangrijk ouders actief te betrekken bij ontwikkelingen die de peuterspeelschool betreffen. Dit kan o.a. door lid te worden van de oudercommissie van de peuterspeelschool.

  Het reglement voor de oudercommissie is opgesteld om duidelijkheid te bieden hoe een oudercommissie werkt en hoe een oudercommissie op te richten. Het concept Huishoudelijk Reglement Oudercommissie dient als voorbeeld voor een op te stellen Huishoudelijk Reglement van elke oudercommissie.

 • Veiligheid en gezondheid

  Inspectie
  Alle locaties worden geïnspecteerd door de GGD. De rapportages van deze inspecties vindt u onder de knop kwaliteit & veiligheid op de locatiepagina van elke peuterspeelschool.

  Veiligheid
  Alle locaties voldoen aan de eisen die door de gemeente, brandweer en de GGD gesteld worden. Daarnaast houden we jaarlijks op iedere locatie een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om de veiligheid en gezondheid van peuters en pedagogisch medewerkers te controleren. Elke locatie heeft een eigen plan, waarin eventuele risico’s zijn beschreven en welke maatregelen daarvoor getroffen zijn. Dit plan ligt voor ouders ter inzage op locatie.

  Vier-ogen principe
  Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw. Wij zorgen ervoor dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding uitsluitend haar werkzaamheden verricht, terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Dit heet het “vier-ogenprincipe”.

  Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
  Elke organisatie die werkt met kinderen en/of ouders is verplicht om de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ te hanteren.
  In de meldcode is beschreven welke stappen Symbio opvang volgt, wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  De meldcode Kindermishandeling vind je hier.

 • Klachtencommissie

  Heeft u een klacht met betrekking tot het beleid en/of de uitvoering van de voorschoolse educatie/opvang en bent u ouder van een peuter, die een locatie van Symbio opvang bezoekt?
  Wij staan natuurlijk open voor uw signalen. U kunt uw ontevredenheid of klacht bij ons kenbaar maken door een bericht te sturen naar secretariaat@symbiohengelo.nl en/of te bellen naar 074 242 45 45.

  Klachtenregeling Symbio Opvang

Welkom bij onze informatiepagina voor ouders! Hier vindt u meer informatie over belangrijke onderwerpen. Op deze pagina kunt u alles ontdekken over ons pedagogisch beleidsplan, waarin we onze visie op de ontwikkeling van uw kind delen. We bieden ook inzicht in onze hoge pedagogische kwaliteit, waarbij we streven naar een veilige en stimulerende omgeving. Daarnaast informeren we u over het wennen van uw kind, de overgang naar school en de rol van de oudercommissie. We hechten ook veel belang aan veiligheid en gezondheid, waarover u hier meer kunt lezen. Tot slot, als er vragen of zorgen zijn, kunt u meer informatie vinden over hoe u met ons in contact kunt komen en onze klachtencommissie.