De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, vinden we van groot belang. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid etc. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichting vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Tevens willen we inzicht geven in de afspraken die we gemaakt hebben in het kader van privacy wetgeving. De wijze waarop we handelen in geval van schorsing en verwijdering. Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen (IKC’s) en alle medewerkers, die werkzaam zijn bij Stichting Symbio Hengelo. Alle stukken zijn in april 2019 in de GMR besproken.

Veiligheidsplan 2022

Protocol AGSI 2022
Protocol Verzuim 2022
Protocol Time-out, schorsen, verwijderen, onaanvaardbaar gedrag ouders PO en SBO 2022
Protocol Sociale media 2022
Protocol Rouw 2022
Protocol Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen 2022
Protocol Klachtenregeling 2022
Protocol Arbobeleidsplan Symbio
Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
Handleiding behorende bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
Beleidsdocument privacy en bescherming van persoonsgegevens 2024