1
2
3
4
5
6
Naar een eigentijds curriculum
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

Onze kinderen krijgen dagelijks onderwijs dat is gebaseerd op landelijke kerndoelen en eindtermen. Zo leggen wij een stevige basis voor het persoonlijke en maatschappelijke leven van onze kinderen. Tegelijkertijd is de samenleving voortdurend in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de kerndoelen en eindtermen periodiek beschouwd worden en waar nodig herzien. Dit leidt tot:

 • een betere balans tussen kennis, persoonsvorming en leren samenleven;
 • meer keuzevrijheid voor onze kinderen
 • het voorkomen van een te vol curriculum;
 • samenhang van de onderwijsinhoud binnen en tussen vakken en domeinen;
 • betere aansluiting tussen het basis-, voortgezet en vervolgonderwijs.
 • meer duidelijkheid en ruimte voor eigen keuzes voor scholen en leerkrachten.

Waar willen we naartoe?

Onze kinderen krijgen dagelijks onderwijs dat is gebaseerd op landelijke kerndoelen en eindtermen. Zo leggen wij een stevige basis voor het persoonlijke en maatschappelijke leven van onze kinderen. Tegelijkertijd is de samenleving voortdurend in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de kerndoelen en eindtermen periodiek beschouwd worden en waar nodig herzien. Dit leidt tot:

 • We houden naast het wettelijk curriculum (voor zowel kinderopvang als basisonderwijs) oog voor relevante en nieuwe ontwikkelingen in de samenle- ving en integreren deze waar nodig en mogelijk in ons onderwijsaanbod. Dit hebben we beschreven in onze schoolplannen.
 • We bewaken de balans tussen het verwerven van kennis en vaardigheden.
 • Op IKC niveau wordt de verbinding tussen de verschillende ambities en doelen inzichtelijk gemaakt en beschreven in schoolplan, kwaliteitsdocu- ment en pedagogisch beleidsplan.
 • Alle scholen zijn in staat om op pedagogisch en didactisch gebied de leerdomeinen te integreren.
 • We monitoren systematisch de ontwikkeling van ieder kind in relatie tot ons eigen professionele handelen.
 • We ontwikkelen een bestuursbrede visie op burgerschapsvorming, die uitgewerkt wordt in concrete doelen. Daarna vertalen de IKC’s dit naar een samenhangend onderwijsaanbod, passend bij hun IKC.
 • We verkennen manieren waarop ICT ondersteunend kan zijn en bepalen ook waar we dat expliciet niet wensen.
 • De dienst Onderwijs & Kwaliteit ondersteunt de scholen actief met het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen.
 • We zoeken afstemming met de opleidingen waar onze (nieuwe) collega’s worden opgeleid, om te zorgen dat zij de juiste kennis en vaardigheden leren

(en) ontwikkelen. We vullen vanuit coaching en begeleiding en nascholing middels de Symbio Academie aan waar dat nodig is.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • We zien binnen de IKC’s een bewegingsrichting in tijd met meer aandacht voor persoonsvorming en leren samenleven.
 • Deze aandacht wordt bereikt door vakken en leergebieden te integreren in plaats van te stapelen. Dat uit zich onder andere bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden die dit ondersteunen.
 • Leerkrachten weten wanneer methodisch te werken en wanneer procesgericht onderwijs vorm te geven en experimenteren hiermee.
 • Er liggen uitgewerkte leerlijnen burgerschapsvorming, die zijn omgezet naar aanbod en lessen.
Wetenschap en talent
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

We hebben de opdracht kinderen voor te bereiden op het innemen van hun waardevolle plek in de maatschappij. Dat kunnen ze als ze hebben geleerd wie ze zijn, hun talenten kennen en nieuwsgierig de wereld blijven ontdekken. Door kinderen te laten onderzoeken en ontwerpen kan de verbinding worden gelegd met de wereld oriënterende vakken en ook taal en rekenen. Hiermee worden vaardigheden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld.

Wetenschap en talent valt in feite onder de ambitie ‘naar een eigentijds curriculum’. Gezien de grootte van en mogelijkheden binnen dit thema, kiezen we ervoor om deze als zelfstandige ambitie te formuleren.

Waar willen we naartoe?

 • Ieder IKC heeft minimaal de door de overheid gestelde doelen W&T geïntegreerd in het curriculum.
 • Ieder IKC heeft in haar schoolplan de reikwijdte van haar ambitie bepaald.
 • Er zijn versterkende netwerken binnen Symbio/Hengelo, waarin we leren van en met elkaar in de ontwikkeling van onze doelen op het gebied van
  wetenschap en talent.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • Onze collega’s zijn in staat om te werken vanuit de leerlijnen W&T en digitale geletterdheid. Wij stimuleren hier vakoverstijgend werken, zodat leer- lingen de verbinding leggen tussen de lessen en de wereld om hen heen.
 • In het schoolplan staat concreet beschreven op welke manier W&T in het curriculum is geïntegreerd, passend in de lijn van de visie van het IKC.
 • Vanaf april 2023 is er een scan beschikbaar, welke dient als startpunt om het doel en plan te formuleren voor het thema wetenschap en techniek.
 • Op bestuursniveau zijn een drietal technologie experts actief en op ieder IKC is een W&T coördinator.
 • In de lessen worden onze kinderen gestimuleerd tot een onderzoekende en kritische houding, die bijdraagt aan creativiteit, ontwikkeling, innovatie en groei.
 • In september 2023 start de vormgeving van een “marktplaats” met drie pijlers:
  1. een netwerk voor ontwikkeling van leerkrachten en teams, ondersteund door professionals van Universiteit, Hogeschool en bedrijfsleven
  2. een netwerk waarop de best practices (wetenschappelijk gevolgd) uit de regio vindbaar zijn/worden geplaatst
  3. een netwerk waarop onderwijs en stakeholders/de buitenwereld elkaar vinden en gemeenschappelijke behoeften matchen
 • Jaarlijks wordt de doorontwikkeling van deze drie pijlers beschreven en geëvalueerd, op basis van de behoefte van de leerlingen en de collega’s die werkzaam zijn op de IKC’s.
Goed werkgeverschap
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

Om het beste onderwijs te kunnen geven, willen we ook het beste personeel. Wij vinden het daarom belangrijk om te investeren in het aannemen van nieuwe collega’s en het welzijn en de ontwikkeling van ons huidige personeel. Symbio wil een stichting zijn waar iedereen graag wil komen en blijven werken.

Waar willen we naartoe?

 • We formuleren een duidelijke visie over een meer flexibele en creatieve inzet van personeel voor de groepen. Hierop wordt actief geworven en ingezet. De functie van pedagogisch medewerker heeft daarbij nadrukkelijk onze aandacht.
 • Er worden structureel gesprekken gevoerd over wat onze medewerkers nodig hebben om duurzamer inzetbaar te zijn.
 • Er worden structureel gesprekken gevoerd over welke ondersteuning in leefstijl, levensfase en welzijn wenselijk is, waarbij verwachtingen en moge-lijkheden worden afgewogen.
 • We maken afspraken met elkaar hoe een goede balans tussen werk en privé te realiseren en leggen deze vast in het werkverdelingsplan.
 • We hebben een op de ambities afgestemd professionaliseringsaanbod.
 • We bieden ondersteuning door een ruim aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 • We hebben in kaart waar de talenten en het potentieel van ons personeel zit en zetten ons personeel gericht in op hun talent.
 • De ingezette koers van Opleiden in de school wordt verder ontwikkeld middels beleid, waarbij we investeren in het opleiden van onze nieuwe collega’s, (leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers) door onder andere onze startercoaches.
 • Voor de teambuilding, zichtbaarheid en uitstraling van onze stichting zullen er verschillende informele (feest- en sport)bijeenkomsten worden georganiseerd en wordt ingezet op arbeidsmarktcommunicatie.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • Alle collega’s onderhouden hun vakmanschap.
 • Ons ziekteverzuimpercentage is onder de 5%.
 • Onze collega’s zijn duurzamer inzetbaar.
 • Onze collega’s ervaren ondersteuning in hun leefstijl, levensfase en welzijn;
 • We brengen middels talentgesprekken het potentieel van ons personeel in kaart.
 • Voor de ontwikkeling van ons personeel sluit de Symbio Academie aan op de koersdoelen en wordt er gebruik gemaakt van (loop-baan)coaching en uitwisseling van expertises binnen onze IKC’s.
 • Onze collega’s handelen en spreken als ambassadeur én zijn ambassadeur die studenten en potentieel nieuwe collega’s interesseren.
 • We gaan een passend tevredenheidsonderzoek uitzetten, waarbij Symbio minimaal een 7,5 gemiddeld wil scoren.
Doorgaande ontwikkelings-lijn(en) van 0-18 jaar
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

Wij willen de verantwoordelijkheid nemen voor integrale gezamenlijke ontwikkeling. We willen zorgen voor een doorlopende ontwikkelingslijn en vloeiende overgangen van kinderopvang en/of voorschool naar vroegschool, en van basisschool naar voortgezet onderwijs. We willen dit, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor een vloeiende ontwikkeling van ieder kind, zodat er geen ontwikkelingsenergie verloren gaat.

Waar willen we naartoe?

We zoeken naar mogelijkheden en manieren om kinderen te kunnen laten doorgroeien in kennis en vaardigheden en bovenal als persoon, zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. We verwachten dit te kunnen realiseren door bijvoorbeeld:

 • de integratie van kinderopvang/peuterspeelschool en school binnen het IKC aandacht te blijven geven en waar nodig nog verder uit te werken en op
  te bouwen
 • gerichter samen te werken met het voortgezet onderwijs
 • persoonlijke leerroutes te ontwikkelen
 • coaching en begeleiding in te zetten vanuit het VO – of andersom-

De overgangen worden zorgvuldig voorbereid en begeleid, in samenspraak met het kind en de ouders. Dat doen we in samenwerking met de daarvoor benodigde partners in de regio.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • We hebben de regie genomen op de samenwerking in de keten.
 • We zijn partnerschap aangegaan met krachtige, flexibele partners die commitment afgegeven hebben op onze visie.
 • We hebben uitstel van het keuzemoment voortgezet onderwijs geëffectueerd met tenminste 2 partners.
 • Naast de didactische ontwikkeling heeft ook de brede ontwikkeling van kinderen een stevige plek bij de advisering richting VO.
 • Tenminste 3 IKC’s hebben alle aspecten van kinderopvang inpandig. In alle gevallen voeren we zelf de regie.
 • De profilering en doorontwikkeling van de peuterspeelschool binnen het IKC blijft nadrukkelijk aandacht hebben in de komende koersplanperiode. Er is op inhoud integratie tussen het schoolplan en het pedagogisch beleidsplan en er is sprake van één IKC team.
Rijke schoolomgeving
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

Het kan niet zo zijn dat je hele levensloop al bepaald is op het moment dat je geboren wordt. We geloven daarom dat wij door ons onderwijs echt alle leerlingen de beste kansen op een mooie toekomst moeten geven. Door de tijd, de kwaliteit en het aanbod van onze schooldagen te verrijken, stimuleren we dat alle kinderen hun talenten ten volle kunnen ontplooien.

Waar willen we naartoe?

We willen fundamenteel andere keuzes te maken over een rijke inrichting van onderwijs, door het creëren van een rijk aanbod voor kinderen, waaronder kunst, cultuur en sport, opdat alle talenten aangesproken worden. Bijvoorbeeld door intensief samen te werken met daarvoor benodigde partners en andere schooltijden te gaan hanteren.

 • Over 4 jaar ligt er daarom per IKC een duidelijke visie over de invulling van een rijke schooldag binnen Symbio.
 • Onze gebouwen en schoolpleinen maken het mogelijk om deze rijke schooldag aan te bieden, zijn hierop ingericht en zijn passend bij de visie van hedendaagse IKC’s.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • Er is in 2023 een pilot op tenminste 4 IKC’s voor tenminste 2 rijke schooldagen in de week.
 • Eigenaarschap over de budgetten cultuur en sport liggen bij de IKC’s. Er komt een database van waaruit gekozen kan worden, passend bij de koers van het IKC.
 • Er is een plan in uitvoering om de functies van onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers duidelijker te positioneren en waar nodig breder in te zetten.
 • Er zijn duidelijke proceslijnen voor de samenwerking met benodigde partners, waaronder het bedrijfsleven.
 • Er is zichtbaar in gebouw en lokalen dat we een ‘rijke schoolomgeving’ hebben ontwikkeld.
 • Uit de interviews met leerlingen en ouders blijkt dat de rijke schooldag heeft bijgedragen aan de brede welvaart/bruto geluk in het voedingsgebied van het IKC.
Integratie inclusiever onderwijs en jeugdhulp
Waarom?
Waar?
Hoe?

Waarom willen we dit?

Een deel van onze kinderen heeft extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In dat geval is afstemming en samenwerking tussen opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening van enorm belang. Daarbij is het voor kinderen en ouders om meerdere redenen belangrijk om in de nabijheid van hun woonomgeving naar een IKC te kunnen gaan. We zien daarom het belang van preventieve ondersteuning én inclu- siever onderwijs, waarbij we nadrukkelijk aandacht hebben voor vroegsignalering en de verbinding met jeugdhulpverlening binnen het IKC maken.

Waar willen we naartoe?

We willen in IKC onderwijs en jeugdhulp integreren. Daarbij zoeken we voortdurend naar een efficiënte en effectieve samenwerking met alle betrokkenen en zien we het IKC als vind- en werkplaats. We willen ons inspannen om – samen met partnerorganisaties – opvang, onderwijs en zorg rondom kinderen en ouders te organiseren. Symbio draagt met de gemeente Hengelo zorg voor het verstevigen en borgen van de bovenschoolse samenwerking; we hebben samen een maatschappelijke opdracht te vervullen. Dit doen we bijvoorbeeld samen met het preventieteam en team jeugd en gezin van de Gemeente Hengelo, Plein Midden Twente, voorliggende organisaties en jeugdhulppartijen.

Hoe is dit waarneembaar, meetbaar en merkbaar?

 • Er is een geïntegreerde intensieve samenwerking tussen de gemeente Hengelo, voor- liggende organisaties, jeugdhulppartijen en het onderwijs (inclusief voorschool) in IKC’s. Samen met ouders werken we integraal aan passende ondersteuning, reke- ning houdend met alle gezinsleden. Dit is op tenminste de helft van onze IKC’s gerealiseerd.
 • De begeleiding en behandeling van onze kinderen vindt zoveel mogelijk binnen het IKC plaats. Tevens bieden we de mogelijkheid om ondersteuning te bieden voor het gezin.
 • Per IKC wordt -op basis van de jeugdmonitor- de sociale basis en basisondersteu- ning versterkt met voorliggende partijen en jeugdhulppartners. Waar echt nodig, wordt specialistische hulp ingezet. Er is een pilot uitgevoerd in de periode 2023- 2026 op 3 IKC’s waarbij het eigenaarschap over de budgetten jeugdhulp in afstem- ming met de gemeente binnen het IKC ligt.
 • Alle IKC’s werken aan inclusiever onderwijs de komende jaren. Hiervoor wordt de expertise van het SBO, SO en het ETT ingevoegd in de reguliere IKC’s zodat door werk- plekleren en kansrijke (terug)plaatsing meer kinderen thuisnabij naar een IKC kunnen gaan. Waar het passend is ontwikkelen we een mediumsetting in afstemming met het SBO of SO op tenminste 3 IKC’s.
 • Op ieder IKC wordt een SZO’er ingezet.
 • De CvA wordt ingezet voor afweging plaatsing op SBO of SO.
 • Het is mogelijk de middelen voor extra zorg daar in te zetten waar de leerling/kind is.
 • IKC’s zijn interprofessioneel ingericht er werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, medewerkers die preventieve steun aan kinderen en gezinnen bieden en ge- specialiseerde jeugdhulpverleners
Ambities
 • Naar een eigentijds curriculum
 • Wetenschap en talent
 • Goed werkgeverschap
 • Doorgaande ontwikkelingslijn(en) van 0-18 jaar
 • Rijke schoolomgeving
 • Integratie inclusiever onderwijs en jeugdhulp

Het Koersplan

Wij formuleren voor onszelf 6 ambities voor de komende koersplanperiode, ondergebracht in 3 thema’s. Deze ambities hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar positief. Elke ambitie is kansrijk en duurzaam beschreven.

Clickable

De ambities in het koersplan zijn clickable. Door op een ambitie te klikken krijg je meer info over waarom, waar en hoe een ambitie wordt uitgevoerd.

Contact

Symbio
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP Hengelo
secretariaat@symbiohengelo.nl
074 242 4545